CUNG CẤP HỆ THÔNG ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ CHUYÊN DỤNG CHO PHÒNG MỔ

THỜI GIAN HOÀN THÀNH: THÁNG 5/2017